1. Korzystający ze strefy basenowej Górskiego Ogrodu, zwani dalej klientami, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego jego przestrzegania. Wykupienie usługi jest jednoznaczne ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 2. Klienci obowiązani są ponadto do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpiecznego zachowania się.
 3. Małoletni do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Użytkowanie basenów dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
 • znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • z chorobowymi zmianami skóry, niezabliźnionymi ranami, w tym opatrzonymi.
 1. Strefa basenowa Górskiego Ogrodu jest czynny w godzinach od 11.00 do 19.30. Klienci zobowiązani są do opuszczenia niecek basenowych do godziny 19.30. Przebywanie na terenie basenu poza godzinami otwarcia jest zabronione.
 2. Do korzystania ze strefy basenowej Górskiego Ogrodu, upoważnione są osoby, które zakupiły odpowiedni bilet wstępu lub wynajęły pokój lub domek. Zamówienie posiłku lub wykupienie biletu wstępu do ogrodu i mini zoo nie upoważnia do wejścia na basen.
 3. Pracownicy Górskiego Ogrodu są upoważnieni do kontroli posiadania przez klientów ważnych biletów wstępu. Osoby nieposiadające ważnego biletu są zobowiązane do opuszczenia terenu obiektu.
 4. Strefa basenowa Górskiego Ogrodu nie świadczy usługi depozytu.
 5. Rzeczy pozostawione na terenie strefy basenowej Górskiego Ogrodu są przechowywane przez 48 godzin, a następnie traktowane, jako odpad i usuwane.
 6. Znalezione na terenie strefy basenowej w Górskim Ogrodzie rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze i t. p. nie będą przechowywane. Górski Ogród zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą, a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
 7. Pracownicy strefy basenowej Górskiego Ogrodu zarówno kobiety jak i mężczyźni mają prawo do przebywania w celach służbowych w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych.
 8. Udając się na teren niecki basenowej należy obowiązkowo zmyć ciało pod prysznicem.
 9. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 10. Dzieci używające pieluch mogą przebywać w nieckach basenowych tylko w szczelnych pieluchomajtkach.
 11. Za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem wody w stopniu wymagającym dodatkowej dezynfekcji niecki lub wymiany wody odpowiada ten, kto wodę zanieczyścił. Za szkodę wyrządzoną przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun.
 12. Temperatura wody w nieckach jest determinowana temperaturą zewnętrzną.
 13. Osoby korzystające ze strefy basenowej w Górskim Ogrodzie nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a w szczególności zabrania się:
 • skakania do wody,
 • biegania po plaży basenowej,
 • nurkowania,
 • hałasowania,
 • spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia w wodzie i bezpośrednio przy brzegu basenu,
 • rozpalania ognisk i grillowania,
 • wprowadzania na teren basenu zwierząt.
 1. Klienci obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Górskiemu Ogrodowi i osobom trzecim.
 2. Górski Ogród nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu